Do not hesitate<br>and get in touch with us

Do not hesitate
and get in touch with us

Map

ROZAWOOD, a.s.
Havířská 518
280 02 Kolín
Czech Republic

Company Reg. No.: 26190541
VAT Reg. No.: CZ26190541

Phone: (Roman),
(Pavel)

Fax:
E-mail:

Please, prefer email or SMS to contact us, we are often unreachable by phone while working …

Our dealers

List of dealers

Austria

Denmark

Germany

Netherlands

Sweden

japan

Malaysia

South Korea

Legal notice

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE A VÝZVA K VYZNAČENÍ ZMĚNY NA AKCIÍCH 

Společnost tímto oznamuje svým akcionářům, že s účinností ke dni 1.1.2014 došlo na základě zákona č. 134/2013 Sb. (dále jen „Zákon“) ke změně akcií společnosti z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno. Společnost tímto v souladu s § 3 odst. 2 Zákona vyzývá akcionáře společnosti, aby ve lhůtě do 30.6.2014 předložili listinné akcie společnosti, které mají ve svém držení, k vyznačení změny na akcie na jméno a sdělili údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hodin. Akcionář, který nepředloží listinné akcie k vyznačení změn a nesdělí společnosti potřebné údaje v uvedené lhůtě, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1 Zákona, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.