Do not hesitateand get in touch with us

Do not hesitate
and get in touch with us

Map

ROZAWOOD, a.s.
Havířská 518
280 02 Kolín
Czech Republic

Company Reg. No.: 26190541
VAT Reg. No.: CZ26190541

Phone: (Roman),
(Pavel)

Fax:
E-mail:

Please, prefer email or SMS to contact us, we are often unreachable by phone while working …

Our dealers

List of dealers

Austria

Denmark

Germany

Netherlands

Sweden

japan

Malaysia

South Korea

Legal notice

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE A OPAKOVANÁ VÝZVA K VYZNAČENÍ ZMĚNY NA AKCIÍCH 

Společnost výzvou zveřejněnou způsobem pro svolání valné hromady dne 1.4.2014 vyzvala v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013 Sb. (dále jen „Zákon“) své akcionáře, aby ve lhůtě stanovené zákonem předložili listinné akcie společnosti, které mají ve svém držení, k vyznačení změny na akcie na jméno a sdělili údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů.

Akcionáře, kteří tak v zákonné lhůtě do 30.6.2014 neučinili a neučinili tak ani doposud a jsou tak s plněním těchto povinností v prodlení, tímto společnost opakovaně vyzývá dle ust. § 3 Zákona a současně již i dle ust. § 537 zák. č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“), aby v náhradní lhůtě nejpozději do 31.12.2099 předložili listinné akcie společnosti, které mají ve svém držení, k vyznačení změny na akcie na jméno a sdělili údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin. Termín předložení akcií je třeba dohodnout nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k vyznačení změn a sdělením potřebných údajů, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním uvedených povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne. V případě, že akcionář nepředloží listinné akcie v souladu s touto výzvou nejpozději ve shora uvedené náhradní lhůtě, bude společnost postupovat dle ust. § 537 a násl. ZOK tak, že nepředložené akcie budou prohlášeny za neplatné a bude s nimi naloženo v souladu se zákonem.

 

NOTICE TO SHAREHOLDERS AND REPEATED CALL FOR SHARES

The Company called in a notice published in the manner of convening of the General Meeting on 1.4.2014 in accordance with § 3 para. 2 of the Act No. 134/2013 Coll. (hereinafter referred to as the "Act") its shareholders to submit, within the time limit laid down by law, the paper shares of the Company in their possession to indicate the change into the shares in the name and to communicate the information necessary for the entry in the list of shareholders.

Shareholders who have not done so within the statutory period until 30.6.2014 and have not done so so far and are in arrears with the fulfilment of these obligations, are hereby repeatedly calls upon § 3 of the Act and at the same time even according to § 537 of the Act. No. 90/2012 Coll. (hereinafter referred to as the "ACC") to submit, within the replacement period no later than 31.12.2099, the paper shares of the company in their possession, to indicate the change into the shares in the name and to communicate the information necessary for the entry in the list of shareholders, at the company's registered office on working days from 9am to 3pm. The date of submission of shares must be agreed at least 5 (five) working days in advance. A shareholder who is in arrears of submitting shares to indicate the changes and to communicate the necessary data shall not be entitled to exercise the rights attached to the shares in respect of which he is in arrears. If the Company decides on the distribution of profits at the time when the shareholder is in arrears of the fulfilment of those obligations, the right to a dividend to the shares with which he is in arrears will not be incurred by him. In the event that the shareholder does not submit the paper shares in accordance with this call at the latest within the above-mentioned replacement period, the Company shall proceed according to § 537 and following of the ACC, so that unsubmitted shares will be declared invalid and handled in accordance with the law.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ROZAWOOD, a.s., se sídlem Havířská 518, Kolín, svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 2.12.2021 od 15:00 hodin v sídle společnosti.

Program jednání:

1.         Organizační záležitosti VH

2.         Odvolání a volba členů představenstva (návrh na odvolání Ing. Jiřího Novotného, ke zvolení navrhován Petr Zajíček)

Vyjádření představenstva: Představenstvo navrhuje odvolání pana Ing. Jiřího Novotného z představenstva. Na uvolněné místo navrhuje zvolit pana Petra Zajíčka.

3.         Odvolání a volba členů dozorčí rady (návrh na odvolání Magdy Novotné, ke zvolení navrhován Vladimír Zavadil)

Vyjádření představenstva: Představenstvo navrhuje odvolání paní Magdy Novotné z dozorčí rady. Na uvolněné místo navrhuje zvolit pana Vladimíra Zavadila.

4.         Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů a schválení mezd a jiného plnění členům orgánů a osobám blízkým

Vyjádření představenstva: Představenstvo navrhuje s novými členy orgánů společnosti smlouvy o výkonu funkce neuzavírat a výkon funkcí tak bude bezplatný. Představenstvo dála navrhuje schválit stávající pracovní smlouvu nově zvoleného člena představenstva a platný mzdový výměr.

5.         Ukončení VH

Akcionáři se při prezenci prokáží listinnými akciemi společnosti a platným průkazem totožnosti. Osoby pověřené zastupováním akcionáře se prokáží plnou mocí.

}